De financiering van psychosociale interventies

BooO en meerkostenregeling

Hoe kun je laagdrempelige psychosociale interventies (LPI’s) financieren? Daar zijn verschillende mogelijkheden voor.

In principe kunnen de interventies worden betaald vanuit de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne (BooO) van Justitie en Veiligheid (JenV). Hierin is een normbedrag vastgelegd per opvangplek. 

Een andere manier om LPI’s te bekostigen is de meerkostenregeling van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Deze regeling heeft als doel om gemeentes te compenseren in de verantwoordelijkheid die zij dragen voor de zorg en ondersteuning vanuit de Wmo 2015 en de Jeugdwet en voor de uitvoering van het basispakket jeugdgezondheidszorg, het Rijksvaccinatieprogramma en het prenataal huisbezoek uit de Wet publieke gezondheid voor Oekraïense ontheemden. De LPI’s die gericht zijn op jeugd zijn gedekt door deze regeling.

Naast deze regelingen, die specifiek bedoeld zijn voor de opvang, ondersteuning en zorg van Oekraïense ontheemden, kunnen gemeenten natuurlijk gelden voor LPI’s vrijmaken uit andere middelen.

Zowel de BooO als de meerkostenregeling zijn niet specifiek bedoeld voor de financiering van LPI’s. Dit geldt ook voor de financiële middelen van de gemeente. Zij kúnnen er wel voor ingezet worden. Daarom is de keuze afhankelijk van afwegingen en prioriteiten in de gemeente. Dat vraagt van betrokken ambtenaren dat ze de wegen kennen in hun gemeentelijke apparaat en een goede onderbouwing hebben om vooral wél te investeren in LPI’s. Die onderbouwing is terug te vinden in het hoofdstuk Het belang.

Mocht je hulp nodig hebben hierbij of bij een ander aspect m.b.t. LPI’s of PSH, laat het ons weten, via info@loketoekrainepsh.nl of 088 662 5816

1. Het belang

Klachten van ontheemden vragen om interventies die erger voorkomen en
veerkracht en integratie bevorderen

2. De implementatie

Werk aan vertrouwen, zorg voor signalering en betrokkenheid, communiceer helder en tijdig, en maak deelname gemakkelijk

3. De overwegingen

Bepaal je keuze o.b.v. leeftijd, doel en groepsgrootte. Let op de kwaliteit van LPI's die je zelf kiest

4. De financiering

Om LPI's te bekostigen kun je de BooO van de NOO en de meerkostenregeling 

van VWS gebruiken

5. Start met de Keuzehulp

Deze tool helpt je om op basis van een paar eenvoudige kenmerken te zien welke interventies de meest passende zijn

6. Literatuurlijst

Bronnen van de feiten die we hebben gebruikt voor deze handreiking

Keuzehulp
Deze tool helpt je om op basis kenmerken te zien welke interventies de meest passende zijn

Leeftijd
Kinderen, jongeren en volwassenen hebben verschillende behoeften en problemen. Bepaal voor welke leeftijd(sgroepen) de LPI nodig is.
Doel
LPI’s richten zich óf op veerkracht en zelfredzaamheid (t.b.v. het voorkómen van mentale problemen) óf op het verminderen van psychische klachten.
Vorm
De keuze tussen een individuele of groepsinterventie is een afweging tussen privacy vs. sociale steun en een gerichte aanpak vs. meer algemene aanpak, en van flexibiliteit in planning en kosten.

Mogen we u wat vragen?

Om te weten of we onze doelgroep bereiken, zijn we benieuwd naar uw functie.
Bent u: